Every student, every day.

Hot Lunch Menu

December Hot Lunch

Jan 19

Chicken Cordon Bleu Casserole

Jan 20

Free Lunch

 Jan 21

Chili and Bun

Jan 26

Chicken & Rice Casserole

Jan 27

Free Lunch

Jan 28

Cheese Pizza